Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Badania techniczne transformatorów

19.10.2007, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Badania techniczne transformatorów są realizowane przez wyspecjalizowany personel w oparciu o zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednie instrukcje (zakładowe, stanowiskowe itp.).

Badania techniczne transformatorów ze względu na miejsce i czas wykonywania dzieli się na:

  • - odbiorcze nowych transformatorów,
  • - odbiorcze remontowanych transformatorów,
  • - pomontażowe, wykonywane w miejscu ich zainstalowania,
  • - eksploatacyjne – okresowe,
  • - poawaryjne.

Badania odbiorcze nowych transformatorów w zakładach wytwórczych są realizowane w zakresie określonym w normach. Zakres badań odbiorczych nowych transformatorów może być poszerzony o wymagania dodatkowe związane np. z warunkami odbioru technicznego, z ustaleniami między wytwórcą transformatora a zamawiającym itp.

Badania odbiorcze remontowanych transformatorów w zakładach remontowych obejmują: oględziny zewnętrzne transformatora i osprzętu, pomiar przekładni, sprawdzenie grupy połączeń, pomiar prądów magnesujących, pomiar rezystancji uzwojeń, badanie izolacji, badanie właściwości izolacyjnych oleju, sprawdzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów, próby napięciowe (napięciem doprowadzonym, napieciem indukowanym), próbę stanu jałowego i próbę stanu zwarcia [55]. Ponadto dla transformatorów z grupy I i II należy przeprowadzić dodatkowo pomiar reaktancji dla składowej zerowej i wykonać analizę składu gazu rozpuszczonego w oleju (DGA).

Przedstawiony zakres badań i pomiarów dotyczy sytuacji, gdy remont transformatora wymagał rozplececenia jarzma. Powyższy zakres może ulec ograniczeniu bądź rozszerzeniu, jeśli np. nie rozplatano jarzma, dokonywano pełnej wymiany uzwojeń, izolacji itp.

Badania pomontażowe transformatorów dotyczą wszystkich transformatorów nowych, instalowanych po remoncie lub z rezerwy magazynowej bądź przestawianych z innej stacji elektroenergetycznej. Podczas transportu, magazynowania i montażu na stanowisku mogą wystąpić w transformatorze zmiany lub usterki, które mogą mieć niekorzystny wpływ na niezawodność w eksploatacji. Stąd konieczne są określone badania przed pierwszym załączeniem do pracy pozwalające na stwierdzenie przydatności do eksploatacji transformatora. Zakres badań pomontażowych i kryteria oceny zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej transformatora (DTR) i normie [54].

Zakres pomiarów i prób pomontażowych, zależny od grupy transformatorów, przestawiono w tabeli 6.2.9.4/1.

Tabela 6.2.9.4/1. Zakres pomiarów i prób pomontażowych [55]

Lp.

 

Zakres pomiarów i prób pomontażowych

 

Rodzaj transformatorów

 

Grupa I

 

Grupa II

 

Grupa III z konserwatorem

 

Grupa III hermetyczne

 

Grupa IV suche

 

1

 

Oględziny zewnętrzne

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

2

 

Pomiar przekładni i sprawdzenie grupy połączeń

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

3

 

Pomiar rezystancji uzwojeń

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

4

 

Sprawdzenie przełącznika zaczepów

 

+

 

+

 

 

 

 

5

 

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

6

 

Pomiar pojemności uzwojeń i współczynnika stratności

 

+

 

*

 

 

 

 

7

 

Pomiar prądów magnesujących

 

+

 

+

 

*

 

*

 

*

 

8

 

Badanie stanu mechanicznego metodą FRA

 

*

 

*

 

 

 

 

9

 

Analiza gazów rozpuszczalnych w oleju

 

+

 

 

*

 

*

 

*

 

10

 

Badanie właściwości oleju

 

+

 

+

 

+

 

 

 

11

 

Oznaczenie zawartości wody rozpuszczonej w oleju

 

+

 

+

 

*

 

 

 

12

 

Pomiar pojemności i współczynnika stratności izolatorów przepustowych

 

+

 

*

 

 

 

 

13

 

Pomiar rezystancji izolacji rdzenia

 

+

 

*

 

 

 

 

14

 

Sprawdzenie wyposażenia

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

15

 

Sprawdzenie działania przekaźnika Buchholza

 

+

 

+

 

+

 

 

 

16

 

Sprawdzenie działania szaf sterowniczych, układu chłodzenia, napędu przełącznika, wskaźników przepływu oleju, zaworów oraz termostatów

 

+

 

+

 

+

 

 

 

17

 

Sprawdzenie odpowietrzenia transformatora, chłodnic, pomp, izolatorów przepustowych, konserwatora, przełącznika zaczepów, przekładników itp.

 

+

 

+

 

+

 

 

 

18

 

Sprawdzenie silikażelu w odwilżaczu

 

+

 

+

 

+

 

 

 

19

 

Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej szaf sterowniczych

 

+

 

+

 

 

 

 

Uwagi: (+) – obowiązkowe, (–) – nieobowiązujące, (*) – zalecane do wykonania.

Badania eksploatacyjne – okresowe transformatorów mają na celu kontrolę stanu technicznego transformatorów i określenie ich dalszej przydatności do eksploatacji.

Dla transformatorów I i II grupy badania eksploatacyjne są realizowane za pomocą diagnostyki trójstopniowej.

W ramach stopnia I realizowane są badania podstawowe transformatorów. Należą do nich: oględziny zewnętrzne, analiza chromatograficzna rozpuszczonych gazów (DGA) oraz badanie właściwości oleju (wygląd, temperatura zapłonu, zawartość wody, napięcie przebicia, liczba kwasowa, gęstość i lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, współczynnik strat dielektrycznych, rezystywność w temperaturze 50°C, napięcie powierzchniowe i ilość zanieczyszczeń stałych). Przeprowadzenie tych badań nie wymaga z reguły wyłączenia transformatora z sieci. Badania te powinny być przeprowadzane corocznie dla transformatorów I grupy oraz raz na dwa lata dla transformatorów II grupy.

W ramach stopnia II realizowane są badania specjalistyczne transformatorów, które wykonuje się w przypadku negatywnych wyników badań I stopnia lub występowania anomalii w eksploatacji transformatora. Należą do nich: pomiar wyładowań niezupełnych metodą akustyczną, analiza wibroakustyczna, badania termowizyjne, badania specjalne właściwości oleju, badania podobciążeniowego przełącznika zaczepów, badania stanu mechanicznego uzwojeń oraz badania i pomiary bezpośrednie. Zakres i program tych badań ustala się indywidualnie w zależności od potrzeb. Przeprowadzenie pierwszych czterech z wymienionych badań nie wymaga wyłączenia transformatora z sieci. Pozostałe muszą być realizowane po jego wyłączeniu.

W ramach stopnia III realizowane są badania okresowe transformatorów. Wykonuje się je w celu wykrycia wad ukrytych transformatorów oraz określenia zagrożeń w pracy transformatora,

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.