Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Badania odbiorcze linii kablowych WN

4.9.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Charakterystyczne wielkości fizyczne kabla są sprawdzane w czasie i po zakończeniu jego produkcji w laboratorium badawczym producenta.

Niezależnie od powyższego, w przypadku budowy linii kablowej składającej się z kilku odcinków każdy z nich winien być poddany badaniu po jego ułożeniu i montażu.

Dla nowobudowanych lub przebudowywanych linii kablowych pomiar diagnostyczny należy wykonać przed podłączeniem kabla do sieci elektroenergetycznej oraz załączeniem linii kablowej pod napięcie w celu sprawdzenia poprawności montażu oraz jakości dostarczonych urządzeń.

Badania odbiorcze obejmują:

 • oględziny zewnętrzne – sprawdzenie trasy linii kablowej,

 • sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz,

 • pomiar rezystancji izolacji kabla,

 • próbę napięciową izolacji

 • sprawdzenie ułożenia kabla, głowic konstrukcji wsporczej oraz uziemienia,

 • pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych,

 • pomiar pojemności żył roboczych,

 • pomiary natężenia pola EMC po uruchomieniu linii kablowej,

 • pomiary napięć rażenia dla konstrukcji wsporczych.

W przypadku, gdy w linii zastosowano połączenia krzyżujące powłoki metalowe, to należy dodatkowo dokonać kontroli poprawności połączenia powłok metalowych oraz próbę napięciową powłoki, zwaną często próbą szczelności powłoki. W starszych liniach z kablami o izolacji papier + olej należy także sprawdzić działanie instalacji sygnalizacyjnej ciśnienia oleju oraz przeprowadzić badania układu hydraulicznego.

Dynamiczny rozwój linii kablowych budowanych na coraz wyższe napięcia wymaga dostosowywania badań odbiorczych linii po zainstalowaniu lub ewentualnie po usunięciu awarii.

Prawidłowe przeprowadzenie badań linii kablowych powinno w sposób czytelny i jednoznaczny pozwolić na oceną jej jakości zdolności do pracy w sieci elektroenergetycznej oraz wykryć ewentualne błędy montażowe podczas instalowania linii. Należy jednak pamiętać, że zbyt wysokie wymagania dotyczące badań linii kablowych mogą prowadzić do zmniejszenia żywotności czy nawet uszkodzenia kabla – czyli efektu odwrotnego niż zamierzony. Testy mają być nieniszczącymi badaniami układu. Prawidłowa analiza wyników przeprowadzonych badań powinna w sposób jednoznaczny pozwolić określić stan izolacji układu – jednakże warunki przeprowadzenia tych badań nie mogą w najmniejszym stopniu wpływać na skrócenie czasu życia (prawidłowej eksploatacji) badanej linii kablowej.

NORMY I WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENNYCH BADAŃ

Badania odbiorcze linii kablowych WN oraz NN w świetle przepisów przeprowadza się według następujących norm:

 1. IEC 60840:2011 Kable o izolacji wytłaczanej i osprzęt na napięcie powyżej 30 kV do 150 kV – Metody badań i wymagania
 2. PN-HD 632 S2:2009E Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej i ich osprzęt na napięcie znamionowe powyżej 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV),
 3. PN-EN 60270:2003P Wysokonapięciowa technika probiercza - Pomiary wyładowań niezupełnych,
 4. PN-EN 60060-3:2008P Wysokonapięciowa technika probiercza, cześć Definicje i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania. Próby napięciem przemiennym tłumionym (DAC),
 5. IEEE 400.4/D7:2014 Wytyczne badań w miejscu zainstalowania ekranowanych systemów kablowych na napięcie powyżej 5 kV z użyciem tłumionej fali napięciowej (DAC).

Przyjęcie do eksploatacji nowej linii kablowej następuje po przeprowadzeniu pełnych prób i pomiarów oraz stwierdzeniu spełniania przez przyjmowaną do eksploatacji linię kablową warunków określonych w zawartych umowach, warunkach technicznych budowy urządzeń elektroenergetycznych, wykonywania i odbioru robót, a także warunków zawartych w dokumentacji projektowej.

Przed wydaniem zgody na załączenie pod napięcie lub pod obciążenie linii kablowej WN połączonej z siecią przesyłową, operator systemu przekazuje operatorowi systemu przesyłowego oświadczenie o gotowości linii do podania napięcia lub załączenia pod obciążenie.

CHARAKTERYSTYKA I CEL WYBRANYCH METOD BADAŃ ODBIORCZYCH

Oględziny zewnętrzne – dokonuje się ich przed zasypaniem linii kablowej, należy sprawdzić czy została ona wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz budowlanym w świetle obowiązującej ustawy Prawo Budowlane. Podczas takich badań Inspektor nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele gestorów sieci, które są krzyżowane na trasie linii kablowej sprawdzają poprawność wykonania zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.

Sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz – badanie to przeprowadza się przy użyciu źródła prądu stałego o napięciu nie przekraczającym 24 V. Po połączeniu na jednym końcu kabla dwóch żył lub żyły roboczej z żyłą powrotną przyłącza się do drugiego końca źródło prądu stałego. Przepływ prądu świadczy o ciągłości badanych żył i powłok, jak również umożliwia kontrolę zgodności faz.

Pomiar rezystancji izolacji – przed pomiarem rezystancji izolacji kabli powierzchnie zewnętrzne głowic powinny być oczyszczone. Czyszczenie głowic powinno być wykonane z zastosowaniem technik wskazanych przez producenta. Przed pomiarem kabel wraz z osprzętem należy każdorazowo rozładować i pozostawić uziemiony do czasu pomiaru (na czas > 1 min.). Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdej żyły kabla względem pozostałych żył zwartych i uziemionych. Pomiary należy wykonać za pomocą miernika rezystancji izolacji o napięciu 2,5 kV. Zmierzona wartość rezystancji w stanie ustalonym w linii o długości 1 km nie powinna być mniejsza niż 1000 MΩ dla kabla o izolacji polietylenowej lub izolacji papierowej.

Przy innych długościach kabla zmierzoną rezystancję izolacji (Rzm) należy przeliczyć na 1 km długości kabla (Rlkm) wg wzoru:

Rlkm = Rzm x L, gdzie: L oznacza długość kabla w km.

Po pomiarze rezystancji izolacji kabel powinien być rozładowany, a poszczególne żyły zwarte i skutecznie uziemione do czasu następnej czynności pomiarowej.

Na dobry stan izolacji (mały stopień jej zawilgocenia) wskazuje powoli zwiększająca się w czasie trwania pomiaru wartość rezystancji izolacji.

W przypadku badań eksploatacyjnych rezystancja izolacji nie powinna być mniejsza niż 75% wartości zmierzonej podczas pomontażowych badań odbiorczych.

Sprawdzenie poprawności Crossbondingu – badanie to wykonuje się przepuszczając przez żyły kabli prąd przemienny o natężeniu 100 A. Mierzy się

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.